Pro případ nouze

PRO PŘÍPAD NOUZE

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Povinnosti osob při vzniku požáru

A) Povinnosti osoby, která zpozoruje požár

Každý kdo zpozoruje požár který může sám uhasit, je povinen tak učinit. Není-Ii to možné, je

povinen bezodkladně učinit veškerá opatření nutná k zamezení dalších škod na životě, zdraví a

majetku a požár ohlásit způsobem uvedeným v těchto směrnicích. Způsob ohlášení poplachu.

Při hlášení požáru, výbuchu nebo jiné havárie mluv zřetelně a uveď:

1. Své jméno

2. Budovu odkud voláš (Masarykovo nám.21) - telefonní číslo pro případný zpětný dotaz

3. Kde hoří, co hoří a zda nejsou případně ohroženy životy a zdraví lidí

Tyto povinnosti má i ten, kdo byl o požáru zpraven osobou, která pro vážné překážky nemůže

učinit hlášení sama nebo ten, kdo požár může ohlásit rychleji než osoba, která jej zpozorovala.

B) Způsob vyhlášení požárního poplachu pro ubytované

Požární poplach pro ubytované je vyhlášen ústně voláním

HOŘÍ

C) Povinnosti pracovníků při vyhlášení požárního poplachu

Povinnost hlásit požár i Krajskému operačnímu a informačnímu středisku (KOPIS) Hasičského

záchranného sboru Jihočeského kraje Č.Budějovice platí i v tom případě, že byl požár v zárodku

uhašen a nevznikla žádná škoda. Po příjezdu požární jednotky se pracovníci řídí pokyny velitele

zásahu. Zaměstnanci pracovišť která nejsou požárem přímo ohrožena, jsou povinni zvýšit

pozornost a provádět pouze ty činnosti, které jim byly nařízeny vedením firmy nebo velitelem

zásahu. Dále je nutno co nejrychleji zajistit:

Vypnutí el. proudu a případně uzavření hlavního uzávěru plynu pro objekt a uvolnění

příjezdových komunikací pro vozidla požární jednotky.

D) Důležitá telefonní čísla

Telefonní čísla pro tísňové volání

HASlČI KOPIS ............................150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ...............155

POLICIE ČR ................................158

TÍSŇOVÁ LINKA..........................112

Další telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor, územní odbor J.Hradec: 950 241 111

Hasičský záchranný sbor - stanice Třeboň: 950 243 111

Jihočeská energetika E.ON: 800 225 577

Jihočeská plynárenská E.ON: 1239

Vodovody a kanalizace: 800 900 991

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. 384721800

Třeboň, Palackého náměstí 106/I, PSČ 37901 všední dny 18-22 víkendy a svátky 8-19


Správce objektu a zástupce provozovatele Michaela Marková


Adresa objektu: Masarykovo náměstí č.p.21, Třeboň (alternativně dům za Hradeckou branou, u radnice apod.)

Umístění hlavních uzávěrů:

voda - šachta v průjezdu do dvora za hlavními vraty

plyn - skříň vpravo od vstupu do průjezdu do dvora

elektřina - skříň v průjezdu do dvora na levé stěně naproti vstupu do prodejny


.